Algemeen

Alle in dit hoofdstuk gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals het elke keer wordt bepaald door de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Engels: General Data Protection Regulation – GDPR).

Golden Tree d. o. o.  (hierna: “het bedrijf”) verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van het verlenen van de door hun aangeboden diensten. Het bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van gebruikers van de online winkel/diensten te beschermen met passende organisatorische en logisch-technische maatregelen.

Het bedrijf overneemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door gebruikers ingevoerde gegevens. Het bedrijf stuurt de gegevens niet door aan derden, behalve aan contractanten met wie de aanbieder een overeenkomst voor de bescherming van persoonsgegevens heeft en die contractueel gebonden zijn aan dezelfde normen voor de bescherming van persoonlijke gegevens als het bedrijf.

Verzamelingen van persoonlijke gegevens worden door het bedrijf bewaard op het grondgebied van de Europese Unie en worden niet geëxporteerd naar andere landen.

Doel van gebruik

Persoonlijke gegevens, verkregen via de website www.goldentree.nl voor het doel van een online aankoop, worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en levering van de bestelling.

In het geval van bepaalde diensten (zoals het regelmatig ontvangen van meldingen van het bedrijf of andere promotionele activiteiten), verzamelt het bedrijf persoonsgegevens met de uitdrukkelijke toestemming van elk individuele klant. De klant kan zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden.

Door in te stemmen met de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens, door deel te nemen aan prijsspellen of door zich te abonneren op nieuwsbrieven via e-mail, geeft de persoon toestemming aan het bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke voor de verzameling van persoonlijke gegevens, om de verzamelde persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden van steekproeven, enquêtes en statistische gegevensverwerking, om het gebruik van de diensten te bepalen, het aanbod en de segmentering aan te passen, voor marktonderzoek, informeren over het aanbod, nieuws en voordelen, voor het verzenden van nieuws  en/of andere reclame materiaal via e-mail, telefoonnummer (SMS bericht) of direct messaging-applicaties (zoals Viber, Whatsapp), voor het informeren van gebruikers over de diensten van zoals het webcentrum aks ook het bedrijf Golden Tree d. o. o. en de gerelateerde personen.

Bewaartermijn

In het geval dat het bedrijf persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, worden deze verwerkt totdat de toestemming wordt ingetrokken met een verzoek om persoonsgegevens uit de database te verwijderen.

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt op een andere rechtsgrond (bijvoorbeeld uitvoering van een verkoopovereenkomst, op basis van wettelijke bepalingen), bewaart het bedrijf persoonsgegevens zo lang als absoluut noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld, of zolang dit wordt bepaald door de op enig moment geldende wetgeving.

De rechten van een individuele klant

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of een van de hieronder vermelde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met: [email protected] of stuurt u ons een verzoek per post (in Sloveens, Engels of Nederlands) op: Golden Tree. Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Slovenië.

Met het oog op betrouwbare identificatie zal het bedrijf aanvullende gegevens van het individu vragen in het geval van het uitoefenen van rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens, en kan het alleen weigeren om actie te ondernemen als het bewijst dat het bedrijf het individu niet op betrouwbare wijze kan identificeren.

Het bedrijf verbindt zich ertoe om uiterlijk binnen 30 dagen te reageren op het verzoek van een persoon om een ​​van de hieronder vermelde rechten uit te oefenen. Indien het verzoek niet volledig kan worden ingewilligd binnen de gestelde termijn, zal de onderneming de betrokkene hiervan op de hoogte stellen met de daarbij behorende toelichting.

Recht op informatie

U hebt recht op informatie over welke persoonsgegevens van u door de onderneming worden verwerkt, op welke basis, met welk doel en hoe lang ze worden bewaard.

Het recht op vergetelheid

Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens die door het bedrijf worden bewaard en verwerkt, worden verwerkt en mits er geen andere rechtsgronden zijn voor verdere opslag, kunt u het bedrijf te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

Het recht om een correctie of verwijdering aan te vragen of klacht in te dienen.

Via de contactgegevens vermeld in dit deel van de Termen en Voorwaarden kunt u te allen tijde verzoeken om correctie of verwijdering van persoonsgegevens, evenals een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door het bedrijf.

Het bedrijf beschermt de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van gebruikers van de online winkel onder dit privacybeleid, zelfs in het geval van annulering van de registratie.

Om u af te melden voor incidentele promotionele sms-berichten, klikt u op de link onderaan het ontvangen sms-bericht. U wordt doorgestuurd naar een website waar u uw telefoonnummer kunt invoeren (d.w.z. het telefoonnummer waarop u geen promotionele sms-berichten meer wilt ontvangen). Klik na het invoeren van het telefoonnummer op de rode knop met de tekst “Afmelden” en uw telefoonnummer wordt verwijderd uit de database met ontvangers van berichten.

Geregistreerde gebruikers kunnen op elk moment stoppen met het gebruik van de online winkel en hun registratie annuleren. Dit doen zij door de beëindiging van hun registratie schriftelijk aan te kondigen. Alvorens een verklaring van annulering van de registratie in te dienen, moet de gebruiker alle uitstaande verplichtingen jegens het bedrijf uit aankopen in de online winkel voldoen. Het bedrijf zal de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de privacy van gebruikers van de online winkel beschermen in het kader van dit privacybeleid, zelfs in het geval van annulering van de registratie.

Het recht op overdraagbaarheid

De betrokkene (klant) kan de verwerker verzoeken hem of haar de betreffende persoonsgegevens, die hij/haar aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verstrekken.

Recht op rechtsmiddelen en sancties

De klant heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (informatiecommissaris van de Republiek Slovenië), evenals het recht op rechtsmiddelen tegen het besluit van de toezichthoudende autoriteit of in het geval van nalatigheid van de toezichthoudende autoriteit. In ieder geval wordt u gevraagd om gelieve in eerste instantie een ​​klacht in te dienen rechtstreeks bij het bedrijf, via bovenstaande contactgegevens.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde verwerking

De klant heeft het recht om niet te worden onderworpen aan maatregelen die uitsluitend het gevolg zijn van profilering, analyse of voorspellingen met behulp van geautomatiseerde verwerkingsmiddelen. In dat geval kan de betrokkene klant een klacht indienen via bovenstaande contactgegevens.

Het recht om toestemming in te trekken

De klant/koper heeft het recht om toestemming voor verdere verwerking van persoonsgegevens in te trekken wanneer een dergelijke verwerking is gebaseerd op toestemming (bijvoorbeeld in het geval van het ontvangen van promotionele berichten).

Bedrijfsgegevens:

Golden Tree d. o. o.

Alpska cesta 43

4248 Lesce, Slovenië

Registernummer: 6708501000

BTW nummer: SI28639103 (btw-belastingplichtige)

Het bedrijf is geregistreerd bij de arrondissementsrechtbank Kranj onder de nr. SRG 2014/46021 d.d. 17 10. 2014

Nominale kapitaal 7.500,00 EUR

Transactierekening bij de bank Lon d. d. Kranj, nr. SI56 6000 0000 0453 449

Het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is bijgewerkt op 26. 1. 2023.